معرفی کتاب ادغام در حقوق رقابت

کتاب ادغام در حقوق رقابت نوشتۀ محسن نیک بین، نخست به دنبال اثبات استقلال نگاه حقوق رقابت به ادغام بنگاه‌ها است؛ به بیان دیگر، این کتاب در پی بیان مقررات ویژه حقوق رقابت در باب ادغام است.

در این راه، کتاب حاضر به مطالعه تطبیقی قواعد رقابتی حاکم بر ادغام، می‌پردازد. این مطالعه از بررسی قواعد، در سطح ملی آغاز شده و تا مرتبه بین‌المللی پیش خواهد رفت. در این بررسی‌ها، معیار تشخیص ادغام ضد رقابتی از مجاز، روشن می‌شود. از سوی دیگر، مراجع احراز و ضمانت اجراهای ادغام‌های ضد رقابتی به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

حقوق رقابت، شاخه‌ای از حقوق اقتصادی و حاوی قواعدی است که دولت‌ها برای ایجاد و حفظ رقابت در بازار، ایجاد کرده‌اند. به بیان دیگر، دولت به وسیله حقوق رقابت برای حفظ نظم در بازار مداخله می‌کند. مباحث اصلی حقوق رقابت که در این کتاب مطرح شده و به موضوع اصلی یعنی ادغام راه برده است، عبارتند از: قوانین مربوط به رفتارهای ضد رقابتی یک بنگاه (قوانین ضد انحصار)، قوانین مربوط به رفتارهای جمعی (هماهنگ)، قوانین مربوط به تحصیل و ادغام. در این کتاب قواعد رقابتی حاکم بر ادغام، به‌صورت تطبیقی و در سطح ملی و بین‌المللی بررسی می‌شود و دست آخر مولف پیشنهادهایی درباره ایران مطرح می‌کند.

بر این اساس کتاب ادغام در حقوق رقابت در دو فصل و پنج گفتار، تهیه شده است. در فصل نخست، ابتدا از رهگذر تنقیح اصطلاحات کلیدی مرتبط با ادغام، کلیات تحقیق را آغاز خواهیم کرد. گفتار دوم را به بیان فرآیند ادغام بنگاه‌ها اختصاص داده‌ایم. با مطالعه این فرآیند، خواننده جایگاه ورود مقام تنظیم‌گر را به ادغام، درخواهد یافت. در گفتار سوم، خواهیم کوشید تا با ارائه نمونه‌هایی، جایگاه ادغام را در حقوق رقابت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نشان دهیم. از این راه، خواهیم توانست لزوم ایجاد یک نهاد ناظر بین‌المللی را بر رقابت بنگاه‌ها و ایجاد قواعد یکسان، نمایان کنیم.

فصل دوم، ما را به ورود دقیق‌تری به حقوق رقابت ایالات متحده، اتحادیه اروپایی و ایران وا خواهد داشت. هدف فصل دوم، ورود ماهوی و حقوقی به فرآیند تشخیص ادغام‌های ضد رقابتی است. بنابراین در گفتار نخست این فصل، به فرآیند احراز ادغام‌های ضد رقابتی خواهیم پرداخت. در همین راستا، به مراجع احراز نیز نظری می‌افکنیم. در گفتار دوم نیز به وضعیت ضمانت اجراهای ادغام‌های ضد رقابتی در نظام‌های مورد مطالعه، خواهیم پرداخت. در پایان نیز با ارائه نتیجه و پیشنهاد، کار را به پایان خواهیم برد.

فهرست مطالب

درآمد

فصل نخست: مبانی ادغام درحقوق رقابت

گفتار اول: بازشناسی مفاهیم

قسمت نخست: بازشناسی مفاهیم از منظر حقوق تجارت

مبحث نخست: ادغام از طریق تحصیل (تملک)

فقره نخست: ادغام از طریق تحصیل سهام

فقره دوم- ادغام از طریق تحصیل اموال بنگاه هدف

مبحث دوم: ادغام از طریق ترکیب (ادغام مرکب)

قسمت دوم: بازشناسی مفاهیم از منظر حقوق رقابت

مبحث نخست: ادغام‌های افقی

مبحث دوم: ادغام‌های غیر افقی

فقره نخست: ادغام‌های عمودی

فقره دوم: ادغام‌های مختلط

گفتار دوم: فرآیند ادغام

قسمت نخست: تهیه طرح تجاری

مبحث نخست: تحلیل خارجی و داخلی

فقره نخست: تحلیل خارجی

فقره دوم: تحلیل داخلی

مبحث دوم: انتخاب مناسب‌ترین استراتژی اجرایی

قسمت دوم: تهیه طرح اجرایی ادغام

قسمت سوم: جُستن، یافتن و برگزیدن بنگاه هدف

قسمت چهارم: مذاکره

مبحث نخست: تماس اولیه و تنظیم قول‌نامه

فقره نخست: تماس اولیه

فقره دوم: انعقاد قرارداد اولیه (قول‌نامه)

مبحث دوم: حسن احتیاط

قسمت پنجم: امضای قرارداد نهایی و اجرایی شدن آن

مبحث نخست: امضای قرارداد نهایی

گفتار سوم: جایگاه ادغام در حقوق رقابت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

قسمت نخست: جایگاه ادغام در حقوق رقابت ملی

مبحث نخست: ایالات متحده آمریکا

فقره نخست: تاریخچه

فقره دوم: منابع قانونی

مبحث دوم: جمهوری اسلامی ایران

فقره نخست: تاریخچه

فقره دوم: منابع قانونی

قسمت دوم: جایگاه ادغام در حقوق رقابت منطقه‌ای

مبحث نخست: تاریخچه

مبحث دوم: منابع قانونی

قسمت سوم: جایگاه ادغام در حقوق رقابت بین‌المللی

مبحث نخست: سیاست رقابتی یک‌جانبه

مبحث دوم: سیاست رقابتی دوجانبه

مبحث سوم: سیاست رقابتی چند جانبه

فقره نخست: رویکرد حامی فرهنگ رقابتی مشترک

فقره دوم: رویکرد حامی قواعد رقابتی مشترک

فصل دوم: احراز و شیوه‌های حقوقی مقابله با ادغام‌های ضد رقابتی

گفتار نخست: احراز ادغام‌های ضد رقابتی

قسمت نخست: ملاک‌های اساسی تشخیص و آثار ادغام‌های ضدرقابتی

مبحث نخست: ملاک‌های اساسی تشخیص ادغام‌های ضد رقابتی

فقره نخست: ایجاد یا تقویت موقعیت مسلط بر بازار

الف: ریشه‌یابی ملاک ایجاد یا تقویت موقعیت مسلط

ب: ارتباط ملاک ایجاد یا تقویت موقعیت اقتصادی مسلط با قدرت بازاری

ج: ایراد ملاک ایجاد یا تقویت موقعیت مسلط

د: ملاک ایجاد یا تقویت موقعیت مسلط و ادغام‌های مرتبط با حقوق مالکیت فکری

فقره دوم: کاهش اساسی رقابت

الف: کاهش اساسی رقابت یا ایجاد انحصار

ب: اجتناب اساسی از رقابت مؤثر

ج: ملاک کاهش اساسی رقابت و ادغام‌های مرتبط با حقوق مالکیت فکری

فقره سوم: انجام اعمال ضد رقابتی معین و یا ایجاد قدرت مسلط

الف: تبیین ملاک تشخیص ادغام‌های ضد رقابتی در ایران

ب: ملاک ترکیبی و ادغام‌های مرتبط با حقوق مالکیت فکری

مبحث دوم: آثار ادغام‌های ضد رقابتی

فقره نخست: آثار یک‌جانبه یا غیر هماهنگ

الف: شرایط ظهور آثار یک‌جانبه یا غیر هماهنگ در بازار

ب: مصادیق آثار یک‌جانبه یا غیر هماهنگ در بازار

فقره دوم: آثار هماهنگ

الف: شرایط ظهور آثار هماهنگ در بازار

ب: مصادیق آثار هماهنگ در بازار

قسمت دوم: مرجع و آیین احراز ادغام‌های ضد رقابتی

مبحث نخست: مرجع احراز ادغام‌های ضد رقابتی

فقره نخست: کمیسیون اروپایی

الف: ساختار

ب: صلاحیت

فقره دوم: کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده امریکا

الف: ساختار

ب: صلاحیت

فقره سوم: دایره آنتی‌تراست وزارت دادگستری ایالات متحده امریکا

الف: ساختار

ب: صلاحیت

فقره چهارم: شورای رقابت

الف: ساختار

ب: صلاحیت

مبحث دوم: آیین احراز ادغام‌های ضد رقابتی

فقره نخست: آیین شروع رسیدگی

الف: رسیدگی پیش از پایان فرآیند ادغام

ب: رسیدگی پس از پایان فرآیند ادغام

فقره دوم: آیین بررسی ادغام‌ها

الف: مرحله نخست: تشخیص بازار مرتبط و شناخت ساختار آن

ب: مرحله دوم: تشخیص سایر عوامل

فقره سوم: خاتمه رسیدگی به ادغام ها

گفتار دوم: شیوه‌های حقوقی مقابله با ادغام‌های ضد رقابتی

قسمت نخست: شیوه‌های ساختاری

مبحث نخست: شیوه جبران ادغام‌زدا

فقره نخست: دستور۸ به ابطال

فقره دوم: دستور به فسخ

فقره سوم: الزام به تعلیق

فقره چهارم: الزام به تجزیه

مبحث دوم: شیوه جبران تمرکززدا (واگذاری)

قسمت دوم: شیوه‌های رفتاری

مبحث نخست: الزامات رفتاری

فقره نخست: دستور به توقف اعمال ضد رقابتی

فقره دوم: لغو یا تحدید زمان إعمال حقوق انحصاری

فقره سوم: اطلاع‌رسانی عمومی

فقره چهارم: دستور به استرداد اضافه درآمد و توقیف اموال

فقره پنجم: الزام به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری

فقره ششم: دستور به بنگاه جهت عدم فعالیت در بازار خاص

فقره هفتم: دستور به اصلاح اساسنامه

فقره هشتم: الزام به ایجاد دیوار آتشین

مبحث دوم: الزامات مالی

فقره نخست: جریمه نقدی

فقره دوم: پرداخت خسارات زیان‌دیدگان

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

الف: نتیجه

ب: پیشنهاد

منابع

۱۳۹۶/۱۰/۱۸ تعداد بازدید: ۲۱۹

print

دکتر بنیادی نماینده محترم مردم کاشمر، خلیل آباد و بردسکن در مجلس شورای اسلامی از فعالیت های فنی و اجرایی این فصلنامه علوم زمین بازدید کرد.

به گزارش واحد ارتباطات و اطلاع رسانی فصلنامه علوم زمین زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، دکتر بنیادی عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی و نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از موزه فصلنامه علوم زمین و مرکز جامع مستندات فصلنامه علوم زمین که به صورت مکانیزه راه اندازی گردیده است بازدید کرد.

در پایان این بازدید در جلسه مشترکی با حضور تعدادی از رؤسای ادارات فنی و اجرایی و دکتر طاهری مدیرکل محترم فعالیت های این مجموعه علمی را هدفمند ارزیابی کرد و با توجه به رسالت حاکمیتی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ارتباط با کمیسیون های مختلف و مرتبط مجلس شورای اسلامی جهت تشریح فعالیت های فنی سازمان و در راستای گسترش فعالیت ها و تأمین اعتبارات لازم مؤثر است. دکتر بنیادی نیز پیشنهادات لازم جهت ارتباط با مجلس شورای اسلامی را مطرح و قول مساعد در خصوص این همکاری ها داد.

 

 

 

 
حوزه های تحت پوشش: فصلنامه علوم زمین ، تکتونیک / زلزله
برگزار کننده: دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت فصلنامه علوم زمین
شهر برگزاری: قزوین

باعث افتخار دست اندرکاران کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران، احیا و بازسازی می باشد  که در ۳ و ۴ خرداد ماه ۱۳۹۶ در دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا میزبان شما همراه با سخنرانی های کلیدی، ارائه های شفاهی و پوستری، تبادل نظرات و دیدگاه هایتان باشیم.

هدف این کنفرانس گرد هم آوردن پژوهشگران، مهندسین، اساتید همراه با متخصصین حرفه ای از سراسر جهان زیر یک سقف برای ارائه نتایج تحقیقات، فعالیت های جدید و ابداعات در زمینه مدیریت بحران، زلزله، احیا و بازسازی  از دیدگاه ها و رشته های مختلف می باشد.لیست زیر بعضی از این موضوعات را در حوزه مدیریت بحران نشان می دهد. موضوعات قدرمسلم تنها به این حوزه ها محدود نمی شود:

مهندسی زلزله

هدف این کنفرانس فراهم آوردن محل کاملی برای ارائه و بحث در زمینه پیشرفت های اخیر در حوزه مهندسی زمین لرزه همراه با مسائل دارای رجحان با اهمیت جهانی در زمینه کاهش خطرات لرزه ای، آماده سازی و مدیریت آن می باشد.

بار زلزله، تاثیرات مکانی، مشخصات سیستمی سازه ها، واکنش لرزه ای سازه های پیچیده، تحلیل ریسک زلزله، واکنش لرزه ای سازه ها، تحلیل تصمیم گیری برای  استراتژی های مقاوم سازی، برآورد آسیب منطقه ای بعلت زلزله، قابلیت اطمینان سازه ها با اتصالات غیرمستحکم، شبه آزمایش پویایی، ایزوله سازی پایه، برآورد مخاطرات لرزه ای، کنترل لرزش ساختاری، تحلیل کشسانی لرزه ای ساختارهای RC شکل، طراحی و حفاظت از زیرساخت ها در برابر مخاطرات انسانی و طبیعی، پیشگیری از فاجعه و کاهش اثرات آن، تاثیرات زمین لرزه بر خاک، پایه ها و زیرساخت ها، تکتونیک زمین لرزه، مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیم، تحلیل ریسک و مدیریت آن، مهندسی رودخانه ها و سیلاب ها و سدها.

موضوعات

مخاطرات لرزه ای، مهندسی زلزله و حرکات شدید زمین

دینامیک خاک

اثرات سایت و مطالعات خردمقیاس در زمینه زمین لرزه

مهندسی ژئوتکنیک زلزله

اندرکنش خاک-پی-سازه

طراحی عملکردمبنا بر اساس سازه ها

تست ها انجام شده در آزمایشگاه و در محل و ارزیابی سلامت ساختاری سازه ها

تاسیسات مقیاس بزرگ برای مقاصد مهندسی زلزله

طراحی لرزه ای و تجزیه و تحلیل مقاومت ساختمان های بتنی

طراحی لرزه ای و تجزیه و تحلیل سازه های فلزی

طراحی لرزه ای و تجزیه و تحلیل ساختمان های بنایی

طراحی لرزه ای و تجزیه و تحلیل پل

طراحی لرزه ای و تجزیه و تحلیل سازه های ویژه

نوسازی لرزه ای و تقویت سازه ها

سونامی و ارزیابی ریسک ساختمان ها و زیربناها

عملکرد لرزه ای و مقاوم سازی بناهای تاریخی

سیستم های کنترل فعال و منفعل سازه

مهندسی تاسیسات زلزله

ارزیابی ریسک ساختمان های حیاتی، زیرساخت ها، سیستم های خدماتی و تاسیسات صنعتی

مدل های اقتصادی و اجتماعی ارزیابی میزان خسارت زلزله و کاهش آن

حفاظت در مهندسی عمران و روش شناسی و سیاست های کاهش ریسک زلزله

کدهای طراحی لرزه ای و یورو کد ۸

درس هایی از زلزله های اخیر

نسل جدید طراحی عملکرد مبنا و انعطاف پذیر در سیستم ها و سازه ها

۱٫ لرزه خیزی منطقه آلپ-هیمالیا

۲٫ فیزیک منبع زلزله


پیش بینی زلزله و احتمال آن

هدف یابی و تحلیل داده های حرکات قوی

ژئوتکنیک مهندسی زلزله.

سناریوهای زلزله، آسیب پذیری و مطالعات ارزیابی میزان خسارت.

ارزیابی و طراحی عملکرد مبنای لرزه ای

 تجزیه و تحلیل لرزه و  آزمایش عناصر سازه ای و سیستم ها.

تجزیه و تحلیل لرزه ای و طراحی ساختمان های بلند.

 تجزیه و تحلیل لرزه ای و طراحی سازه های زیرزمینی.

 تجزیه و تحلیل لرزه ای و طراحی سازه های دریایی.

 تجزیه و تحلیل لرزه ای و طراحی سیستم های پی / اندرکنش خاک و سازه.

 تجزیه و تحلیل لرزه ای و طراحی سیستم های حمل و نقل و سیستم های تاسیسات.

تجزیه و تحلیل لرزه ای و طراحی فعال و سیستم های کنترل منفعل سازه.

 عملکرد لرزه ای آثار تاریخی و سازه.

 مدیریت بحران

هدف کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و مدیریت بحران بعنوان موضوعی میان رشته ای  تبادل دانش و تجارب در زمینه مدیریت بحران می باشد. براین اساس متخصصانی از رشته های مختلف همانند زمین شناسان، اکولوژیست ها، مهندسان  ژئوتکنیک، کارشناسان فصلنامه علوم زمین، جغرافیا، معماران، شهرسازان، برنامه ریزان، علوم مدیریت و طیف گسترده ای از متخصصان تا علوم پزشکی و پیراپزشکی درسراسر جهان در زمینه مطالعه پیامدهای مخاطرات طبیعی و انسانی با تاکید بر اهمیت استراتژی های مدیریت سیستم های اعلام خطر و ریسک را شامل می شود.

۱٫ تاب آوری اجتماعات، شهرها و زیرساخت

الف. درس های آموخته شده از بحران های گذشته

ب. معیارهای تاب آوری شهرها و زیرساخت

ج. مدل سازی تاب آوری

۲٫ کاهش خطر و توسعه پایدار

الف. عوامل اجتماعی و اقتصادی

ب. ایجاد تقاضا برای ایمنی در میان عموم مردم

ج. اجرای دستورالعمل های ساختمان سازی

د. افزایش ظرفیت توان ساختمان

ذ. استراتژی های کاهش خطرات و برنامه ریزی

ک. برنامه ریزی شهری برای بلایای

گ. نقش زنان در آمادگی در برابر سوانح

۳٫ تغییر آب و هوا و محیط زیست

الف. یکپارچه سازی اهداف توسعه با تغییرات آب و هوا

ب. انرژی، آب، غذا وشبکه فقر در مواجهه با آب و هوای متغیر

ج. مدیریت منابع آب

د. امنیت آب و محیط زیست

ذ.  مدل سازی تغییرات زیست محیطی

ی. تامین مالی در مدیریت منابع آب

۴٫ چارچوب های  حاکمیتی خطر برای مدیریت ریسک فاجعه

الف. مدیریت جامع خطر

ب. نقش دانشمندان، دولت و مردم برای اجرای سندای

ج. واکنش عمومی به خطرات و فرآیندهای مشارکتی مردم

۵٫ مدیریت یکپارچه ریسک فاجعه: نمونه های اجرایی و ابزارهای در حال ظهور

الف.  مخاطرات طبیعی و انسانی و مدل سازی خطر

ب. خطر و برنامه ریزی احتمالی

ج. تکنولوژی های جدید و تهدیدات مخاطرات طبیعی به زیرساخت های حیاتی

د. صنعتی شدن، کاربری زمین و خطرات فن آوری

ذ. رهیافت های چند خطره

ی. میزان آسیب و برآورد تلفات انسانی

۶٫ برآورد میزان خسارات اقتصادی و بیمه بلایا

الف.  برآورد زیان اقتصادی مستقیم

ب. مکانیزم های تامین مالی ریسک خرابی ها

ج. انعطاف پذیری مالی

د. وقفه درکسب و کار و زنجیره تامین آسیب پذیری

۷٫ پاسخ به فاجعه

یک نقش سازمان های غیر دولتی (NGO) در بلایای

ب. نقش سازمان های بین المللی و اهدا کنندگان

ج. واکنش متمرکز به بلایای طبیعی از بالا به پایین و کارآیی

د. نظارت و مدیریت اثرات طولانی مدت از بلایای

ذ. چگونگی برخورد با پناهندگان و آوارگان در حوادث

و. مدیریت اضطراری و بحران

ی. بازسازی، تجدید حیات و رشد مجدد

 

این مطلب از وب سایت و زسانه بزرگ آپ موزیک رپورتاژ گردیده است.

دانلود آهنگ آرین گله دور نشو

امروز آپ موزیک برای شما کاربران ترانه دور نشو با صدای آرین گله با کیفیت اصلی

Exclusive Song: Arian Goleh – “Door Nasho” With Text And Direct Links In UpMusic

Arian Goleh Door Nasho دانلود آهنگ آرین گله دور نشو

متن آهنگ دور نشو آرین گله

♪♪♫♫♪♪♯

صدامو داری یا نه صدای قلب من که میشکنه میشونی یا نه
صدای قلبی که کند میزنه من همونم که بی تو زندگی نمیکنه جون میکنه ♪♪♫♫♪♪♯
صدامو داری یا نه یه لحظه چشماتو باز کن میشناسی یا نه
به من دیوونه بی لعنتی قول داده بودی نری قول داده بودی ازم جدا نشی ♪♪♫♫♪♪♯
بسه انقده دور نشو از من که دیوونمو از من که بی خنده هات سرد مث زمستونمو

UpMusicTag دانلود آهنگ آرین گله دور نشو

چقده سخت میگذره این روزا بی تو تورو دارم یا ندارم کاشکی اینجوری نمیشد
نگاهم به ساعت تو خوابی چه راحت پس آرزوهام چی تو باید بیدار شی ♪♪♫♫♪♪♯
بسه انقده دور نشو از من که دیوونمو از من که بی خنده هات سرد مث زمستونمو
بسه انقده دور نشو از من که دیوونمو از من که بی خنده هات سرد مث زمستونمو ♪♪♫♫♪♪♯

♪♪♫♫♪♪♯

آرین گله دور نشو

منبع ( surce ) : دانلود آهنگ آرین گله دور نشو

معرفی کتاب سه‌شنبه‌ها با موری

کتاب سه‌شنبه‌ها با موری نوشتۀ میچ آلبوم از تأثیرگذارترین و پرفروش‌ترین کتب انتشارات نیویورک تایمز است که از اکتبر ۱۹۹۷ تاکنون همواره در صدر جدول پرفروش‌ترین کتاب‌های سال قرار داشته است. سه‌شنبه‌ها با موری داستانی کاملاً واقعی از آخرین لحظات زندگی یک مرد بزرگ و استاد چیره‌دست جامعه‌شناسی است.

شاید جذابیت کتاب سه‌شنبه‌ها با موری (Tuesdays With Morries) و قرارگرفتن در صدر جدول پرفروش‌ترین کتاب‌های سال از اکتبر ۱۹۹۷ تاکنون، نه‌ تنها در آمریکا بلکه در سراسر دنیا، به خاطر مفاهیم عمیقی است از زندگی که در آن به بحث گذاشته شده، مثل عشق، مرگ، ازدواج و…و یا شاید هم ارزش اصلی آن به خاطر واقعی‌ بودن داستانش هست که «اُپراه مینفری» بر اساس این کتاب، فیلمی تلویزیونی تهیه کرد و از تلویزیون ایران نیز پخش شد.

کتابی سراسر آرامش و زیبایی که در آن میچ آلبوم (Mitch Albom)، نویسنده‌ی مطرح و پرکار آمریکایی که آثارش به ۴۵ زبان زنده دنیا ترجمه شده‌ و مبنای ساخت فیلم‌های تلویزیونی نیز قرار گرفته، در چهارده سه‌شنبه‌ی آخر زندگی استادش «موری شوارتز» – استاد چیره‌دست جامعه‌شناسی – که در حال مبارزه‌ای اعجاب‌انگیز با بیماری سخت و لاعلاج «ای ال اس» است، به بحث در مورد یک سوژه‌ی خاص پرداخته و ما هر کدام از آن‌ها را طی یک فصل از کتاب می‌خوانیم.

و در آخر کتابی ساده، صمیمی، سرشار از جملات تسلی‌بخش با یک احساس همزادپنداری خاص برای خواننده که می‌توان از اول تا آخر آن را یکجا خواند و درس‌هایی از زندگی را آموخت که در هیچ کلاس و دانشگاهی نمی‌توان یافت؛ مخصوصاً برای کسانی‌ که می‌خواهند کتابخوانی را شروع کنند.

در بخشی از کتاب سه‌شنبه‌ها با موری می‌خوانیم:

موری با لبخند گفت: میچ مسائل این‌قدرها هم که تو فکر می‌کنی راحت نیستند، ولی با این وجود من چند قانون را می‌دانم که در مورد عشق و ازدواج صدق می‌کند. اگر به‌ طرف مقابلت احترام نگذاری، با مشکل مواجه خواهی شد. اگر ندانی که چگونه با همسرت از در سازش وارد شوی، با مشکل روبه‌رو می‌شوی. و نیز اگر نتوانی در مورد آن‌چه میان شما رخ می‌دهد به‌ صورت شفاف صحبت کنی دردسر ساز می‌شود و اگر میان شما ارزش‌های مشترکی وجود نداشته باشد، به دردسر خواهید افتاد. ارزش‌های شما باید شبیه یکدیگر باشد. میچ می‌دانی مهم‌ترین ارزش‌ها کدام است؟ ایمان به مقام بااهمیت ازدواج.

موری نفسی تازه کرد و چشمانش را بست و در حالی‌ که آه می‌کشید با همان چشمان بسته گفت: ‌من به شخصه معتقدم که ازدواج مهم‌ترین کاری است که باید در زندگی انجام بدهی و اگر موفق نشوی که آن را امتحان کنی، از کلی تجربه محروم شده‌ای.

فهرست مطالب

سخن ناشر

برنامه‌ی درسی

موضوع درس

دانشجو

سمعی و بصری: قسمت اول

اولین ملاقات

کلاس درس

حضور و غیاب

سه‌شنبه نخست / موضوع بحث: جهان

سه‌شنبه دوم / موضوع بحث: دلسوزی برای خود

سه‌شنبه سوم / موضوع بحث: حسرت

سمعی و بصری: قسمت دوم

درباره‌ی استاد / قسمت اول

سه‌شنبه چهارم / موضوع بحث: مرگ

سه‌شنبه پنجم / موضوع بحث: خانواده

سه‌شنبه ششم / موضوع بحث: احساسات

درباره‌ی استاد / قسمت دوم

سه‌شنبه هفتم / موضوع بحث: ترس از پیری

سه‌شنبه هشتم / موضوع بحث: پول

سه‌شنبه نهم / موضوع بحث: عشق

سه‌شنبه دهم / موضوع بحث: ازدواج

سه‌شنبه یازدهم / موضوع بحث: فرهنگ

سمعی و بصری: قسمت سوم

سه‌شنبه دوازدهم / موضوع بحث: بخشش

سه‌شنبه سیزدهم / موضوع بحث: یک روز مطلوب

سه‌شنبه چهاردهم / موضوع بحث: خداحافظی

مراسم فارغ‌التحصیلی

سرانجام

این مطلب از وب سایت و زسانه بزرگ آپ موزیک رپورتاژ گردیده است.

دانلود آهنگ تیتراژ سریال ایراندخت سالار عقیلی

موزیک پایانی سریال دیدنی و تماشاییایراندخت از شبکه یک با صدای هنرمند سالار عقیلی

شعر : رویا میرفخرایی / آهنگسازی : کامبیز روشن روان

Download New Song BY : Salar Aghili – Iran Dokht With Text And Direct Link In UpMusic

Salar Aghili Iran Dokht دانلود آهنگ تیتراژ سریال ایراندخت سالار عقیلی

متن آهنگ ایراندخت سالار عقیلی

♪♪♫♫♪♪♯

تو آرام جان هر نفس با منی در این سوگ هجران و درد فراق
♪♪♫♫♪♪♯ در این حس زخم خورده ی ملتهب در آغوش بی رحم یک اتفاق ♪♪♫♫♪♪♯

♪ شعر : رویا میرفخرایی ♪
♪♪♫♫♪♪♯ به عشق تو از عمق شب رد شدم از این زجر و اندوه عاشق کشی ♪♪♫♫♪♪♯
چه طوفانی از عشق برپا شده تو در باور من نفس میکشی

UpMusicTag دانلود آهنگ تیتراژ سریال ایراندخت سالار عقیلی

تو در اوج دلواپسی گم شدی به عطر حضور تو پیدا شدم
♪♪♫♫♪♪♯ به طنازی خاک و یک خاطره چه سرگشته و زار و شیدا شدم ♪♪♫♫♪♪♯

♪آهنگسازی : کامبیز روشن روان♪
♪♪♫♫♪♪♯ به عشق تو از عمق شب رد شدم از این زجر و اندوه عاشق کشی ♪♪♫♫♪♪♯
چه طوفانی از عشق برپا شده تو در باور من نفس میکشی

♪♪♫♫♪♪♯

آهنگ تیتراژ سریال ایراندخت سالار عقیلی

منبع ( surce ) : دانلود آهنگ تیتراژ سریال ایراندخت سالار عقیلی

این مطلب از وب سایت و زسانه بزرگ آپ موزیک رپورتاژ گردیده است.

دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده هوا خواه توام

امشب آپ موزیک برای شما کاربران ترانه هوا خواه توام با صدای محسن ابراهیم زاده با کیفیت اصلی

این ترک جز اولین آهنگ های محسن عزیز می‌باشد

آهنگسازی : محسن ابراهیم زاده / تنظیم کننده : مصطفی مومنی

Exclusive Song: Mohsen Ebrahim Zade – “Hava Khahe Toam” With Text And Direct Links In UpMusic

.::. جهت تکمیل آرشیو آپ موزیک .::.

hjuk دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده هوا خواه توام

متن آهنگ هوا خواه توام محسن ابراهیم زاده

♪♪♫♫♪♪♯

یکی مثل من که هوادارته یکی مثل تو سرده تو رابطه
میبینه جدایی فقط راهشه واسه این دلی که پر ازخواهشه

♪♪♫♫♪♪♯ یکی مثل تو زودی د میبره یکی مثل من غصه تو میخوره ♪♪♫♫♪♪♯
♪♪♫♫♪♪♯ یکی مثل تو که از من میگذره یکی مثل من حالتو میخره ♪♪♫♫♪♪♯

ازم دل نکن بی تو من میبرم ازم دل نکن من زمین میخورم
نذار بد بیارم توی راه تو ازم دل نکن میدونم حالتو
ازم دل نکن بی تو من میبرم ازم دل نکن من زمین میخورم
♪♪♫♫♪♪♯ نذار بد بیارم توی راه تو ازم دل نکن میدونم حالتو ♪♪♫♫♪♪♯

UpMusicTag دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده هوا خواه توام

♪♪♫♫♪♪♯ دلم ارزوی تو رو میبره ببین ساعت ها بی تو بد میگذره ♪♪♫♫♪♪♯
بجز تو از هرچی دل میبرم بهت قول میدم قسم میخورم

دلم ارزوی تور رو میبره ببین بی تو بودن چه بد میگذره
بجز تو از هرچی دل میبرم بهت قول میدم قسم میخورم

♫♫ تنظیم کننده : مصطفی مومنی ♫♫

ازم دل نکن بی تو من میبرم ازم دل نکن من زمین میخورم
♪♪♫♫♪♪♯ نذار بد بیارم توی راه تو ازم دل نکن میدونم حالتو ♪♪♫♫♪♪♯
♪♪♫♫♪♪♯ ازم دل نکن بی تو من میبرم ازم دل نکن من زمین میخورم ♪♪♫♫♪♪♯
نذار بد بیارم توی راه تو ازم دل نکن میدونم حالتو

♪♪♫♫♪♪♯

محسن ابراهیم زاده هوا خواه توام

منبع ( surce ) : دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده هوا خواه توام

۱۳۹۶/۱۰/۱۸ تعداد بازدید: ۲۲۷

print

دکتر محمدحسین پاپلی یزدی مؤسس، مدیر مسئول  و صاحب امتیاز فصلنامه فصلنامه علوم زمین علمی پژوهشی تحقیقات جغرافیایی از موزه فصلنامه علوم زمین بازدید کرد.

به گزارش واحد ارتباطات و اطلاع رسانی فصلنامه علوم زمین زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق دکتر پاپلی یزدی در بازدید از موزه فصلنامه علوم زمین همچنین با فعالیت های این فصلنامه علوم زمین آشنا شد و در جریان مباحث علمی و فرهنگی پارک موزه فصلنامه علوم زمین قرار گرفت. در این جلسه دکتر طاهری ضمن خوش آمد گویی به دکتر پاپلی یزدی بر اهمیت تسریع در افتتاح این موزه و پیشنهاد کمک های مردمی و خیرین در تکمیل آیتم های مختلف پروژه پارک موزه استقبال کرد.

 

 

 

 
حوزه های تحت پوشش: فصلنامه علوم زمین
برگزار کننده: انجمن های علمی دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت فصلنامه علوم زمین
شهر برگزاری: اردبیل

محورهای همایش:

– تحلیل و بررسی نحوه پیدایش زمین و فضا

-نحوه تکامل انسان تا به امروز

– مدیریت محیط زیست

– تاثیر انسان در تکامل طبیعت وآینده زمین

 

معرفی کتاب توانمندسازی منابع انسانی با راهکارهای نوین در هزاره سوم

در کتاب توانمندسازی منابع انسانی با راهکارهای نوین در هزاره سوم نوشتۀ عباس دستگاه، به ارائه مفاهیم و ریشه‌های توانمندسازی، اهمیت و ضرورت توانمندسازی، روش‌های توانمندسازی، مدل‌ها و الگوهای توانمندسازی، سطوح توانمندسازی، اهداف توانمندسازی، ابعاد و مزایای توانمندسازی کارکنان در سازمان پرداخته می‌شود.

سازمان‌های پیشرو در هزاره سوم، تنها از طریق بکارگیری الگوهای پیشرفته، توسعه نیروی انسانی، یادگیری سازمانی و راهبردهای توسعه و بالندگی قابلیت‌های پرسنل و کارکنان، می‌توانند پاسخگوی نیازهای سازمان آن هم با سرعت و انعطاف بیشتری باشند.

توسعه منابع انسانی یکی از مهم‌ترین اهداف راهبردی سازمان‌های پیشرو عصر کنونی است که به منظور ارتقای سطح دانش، مهارت، تجربه و کیفیت، تعالی و عملکرد سرمایه‌های سازمان و حتی تغییر ویژگی‌های فردی کارکنان، به مدیریت ارشد چنین سازمان‌هایی ابلاغ می‌گردد.

برچسب ها

تمامی حقوق مطالب برای فصلنامه علوم زمین محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.