معرفی کتاب فلسفه تاریخ – جلد دوم

کتاب فلسفه تاریخ – جلد دوم ، دومین مجلد از مجموعه فلسفه تاریخ اثر متفکر شهید استاد مرتضی مطهری است. این مجموعه در اصل، درس‌های آن فیلسوف گرانقدر پیرامون «فلسفه تاریخ» است که در سال‌هاى ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ (تا زمان آغاز انقلاب اسلامى) در جمع برخى از شاگردان دانشگاهى استاد و در منزل ایشان ایراد مى‌شده است.

در جلد اول این کتاب، بخشى از کتاب لذات فلسفه ویل دورانت و کتاب تاریخ چیست؟ اثر «اى، اچ، کار» مورد بحث قرار گرفت. در کتاب فلسفه تاریخ – جلد دوم، بخشى از کتاب مارکس و مارکسیسم اثر آندره پى‌یتر تجزیه و تحلیل شده است. همچون جلد اول گاهى یکى از شاگردان کنفرانس داده است که عین یا خلاصه آن به طور مشخص آورده شده است.

کتاب فلسفه تاریخ – جلد دوم شامل سه بخش است. در بخش اول ریشه‌هاى فکرى فلسفه مارکس بررسى شده و تأثیرپذیرى مارکس از هگل و فویرباخ مورد بحث قرار گرفته است. در بخش دوم نظریه معروف مارکس به نام «مادیگرایى تاریخى» تحلیل شده و درباره تناقض میان این نظریه و منطق دیالکتیک و نیز درباره تعدیل مارکس و انگلس در نظریه جبر اقتصادى سخن رفته است. بخش سوم درباره پرکسیس یا فلسفه عمل است. در این بخش درباره رابطه میان انسان و کار، پراگماتیزم، تعارض میان فلسفه عمل و جبر تاریخ و مسائل دیگرى بحث شده است.

جهت رعایت اختصار، از ذکر متن کامل بیانات شاگردان خوددارى کرده و به درج خلاصه‌هاى آن‌ها اکتفا شده است. سبک خاص درس که استاد و شاگرد به متن کتاب مورد بحث، واقف بوده‌اند و در نتیجه گاهى مطالب به اشاره گفته مى‌شده است و اینکه متن کتاب‌هاى مورد بحث، در کتاب فلسفه تاریخ آورده نشده است، شاید موجب شده باشد که در موارد اندکى، در نظر اول احساس نارسایى شود، اگر چه مواردى که نیاز به توضیح داشته، توضیح داده شده است.

مطالب کتاب فلسفه تاریخ – جلد دوم در نوع خود بدیع و جالب توجه است، خصوصا که یک فیلسوف مسلم اسلامى درباره مسائل «فلسفه تاریخ» اظهار نظر کرده و نظرات دانشمندان غربى نیز بررسى شده است. اما نظر به شکل جلسات درس مذکور که حالت گفت و گو داشته است طبعا این مباحث، نظام یک کتاب تألیف شده توسط نویسنده را ندارد.

گرچه به دلیل سقوط اتحاد جماهیر شوروى مارکسیسم حضورى در جهان امروز ندارد، ولى بحث درباره این مکتب همیشه مفید و راهگشاست. در کتاب فلسفه تاریخ – جلد دوم به مطالب و نظریات بدیعى از استاد شهید برمى‌خوریم که درخور تأمل و بهره‌گیرى است.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: ریشه‌هاى فکرى فلسفه مارکس

۱: ریشه‌هاى فکرى فلسفه مارکس

واقعیتها و افکار مؤثر در مارکس

نگاهى به فلسفه دکارت و فلسفه کانت

نگاهى به فلسفه هگل

تأثیرپذیرى مارکس از هگل و فویرباخ

۲: ریشه‌هاى فکرى فلسفه مارکس

اجزاء اصلى مکتب مارکس

تضاد خلاّق

مارکسیسم و امیدبخشى

۳: ریشه‌هاى فکرى فلسفه مارکس

سخن خاص هگل: ضد هر چیزى از درون خودش جوانه مى‌زند

آیا ممکن است متحرک عین محرک باشد؟

تضادها نقش تشویق و ترغیب را دارند

مکانیسم جدل

خصلت نسل جوان: دگرگونى طلبى

۴: ریشه‌هاى فکرى فلسفه مارکس

مثلث «تز، آنتى‌تز، سنتز»

دو نوع وحدت وجود، و شباهت نظریه هگل با یکى از آندو

نقش فویرباخ

بطلان نظریه فویرباخ

۵: ریشه‌هاى فکرى فلسفه مارکس

توجیه جهان از راه دلیل و نه علیت در فلسفه هگل

استفاده غلط از فلسفه هگل

راه‌هاى گریز از پوچى‌گرایى و یأس فلسفى

مثالهایى براى تبدیل کمیت به کیفیت:

داروینیزم و نظریه مارکس

۶: ریشه‌هاى فکرى فلسفه مارکس

تصور ماتریالیست‌ها از خلقت

بیان فخررازى

بطلان نظریه ماتریالیست‌ها

ماده و نیرو

۷: ریشه‌هاى فکرى فلسفه مارکس

منشأ پیدایش دین از نظر فویرباخ

آیا دین منشأ از خودبیگانگى است؟

مرحله دوم گرایش از ایده‌آلیسم هگل به ماتریالیسم مارکس

«از خود بیگانگى» از نظر مارکس

خود را  گم کردن

خود را یافتن

سخنان عرفا در این باب

بخش دوم: مادیگرایى تاریخى

۱: مادیگرایى تاریخى

تناقض میان ماتریالیسم تاریخى

۲: مادیگرایى تاریخى

تعدیل مارکس و انگلس در نظریه جبر اقتصادى

اصل تأثیر متقابل

راه دیگر تعدیل

شیوه تولید فردى و جمعى

۳: مادیگرایى تاریخى

آیا جامعه و تاریخ تک ماهیتى است؟

نهادهاى مختلف در فرد انسان

بیان عرفا درباره ماهیت تاریخ

مکانیزم ماهیت اقتصادى تاریخ

«طبقه»

از نظر مارکسیسم تاریخ شکل ستیزه‌جویى دارد

بخش سوم: پرکسیس یا فلسفه عمل

۱: پرکسیس یا فلسفه عمل

رابطه میان انسان و کار

علم معیار علم است یا عمل معیار علم است؟

پراگماتیزم

بررسى نظریه پرکسیس

۲: پرکسیس یا فلسفه عمل

معنى اول براى اینکه مارکسیسم فلسفه عمل است

معنى دوم

معنى دقیق «پرکسیس»

ریشه واحد این دو معنى

تعارض میان فلسفه عمل و جبر تاریخ

آزادى از نظر مارکسیسم

اختیار انسان

۳: پرکسیس یا فلسفه عمل

از نظر مارکسیسم شرافت انسان به کار اوست

مسأله اخذ اجرت بر عبادات

چرا در فلسفه مارکس کار جوهر انسانیت است؟

مفهوم خاص «کار» در مارکسیسم

توضیح «کار آفریننده انسان است»

شباهت این نظریه با عرفان

بررسى این نظریه

۱۳۹۶/۱۱/۱۵ تعداد بازدید: ۴۲۴

print

کمیاب ترین نمونه شهاب سنگ بیابان های لوت ایران به موزه فصلنامه علوم زمین مشهد اهدا شد.

حجت کمالی که به عنوان مرد شهاب سنگی ایران معروف گردیده و دارنده مجوز تأسیس تنها موزه شهاب سنگی ایران نیز می باشد، کمیاب ترین نمونه شهاب سنگ بیابان های لوت ایران را به موزه فصلنامه علوم زمین مشهد اهدا کرد.

به گزارش واحد ارتباطات و اطلاع رسانی فصلنامه علوم زمین زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، مهندس رکنی معاون اجرایی این فصلنامه علوم زمین از اهداء کمیاب ترین نمونه شهاب سنگ دشت لوت ایران توسط آقای حجت کمالی معروف به مرد شهاب سنگی ایران  به موزه فصلنامه علوم زمین مشهد خبر داد.

در مراسم اهداء این نمونه شهاب سنگ که دکتر گل محمدی معاون اکتشافات معدنی سازمان زمین شناسی  و دکتر طاهری مدیر کل منطقه شمال شرق نیز حضور داشتند آقای کمالی اظهار داشت طبق بازدیدی که از موزه فصلنامه علوم زمین مشهد و پروژه پارک موزه فصلنامه علوم زمین داشتم حفظ مستندات علمی کشور در این مجموعه علمی و فرهنگی را بسیار مطلوب دیدم و با توجه به لزوم نگهداری این نمونه های کمیاب و فعالیت های مؤثر این فصلنامه علوم زمین در مباحث علمی و آموزشی با برگزاری یک دوره آموزشی آشنایی با شهاب سنگ ها در این فصلنامه علوم زمین، کارشناسان مرتبط را با یافته های علمی خود در این زمینه آشنا کردم و یک نمونه ۳۰۰ گرمی از شهاب سنگ کندریت ال ۵ که توسط اینجانب و پس از جستجوی فراوان در دشت لوت ایران پیدا کرده و تأیید آن را از مجامع معتبر علمی از کشور فرانسه دریافت کرده ام به این موزه اهدا می نمایم.

در مراسم اهداء این قطعه شهاب سنگ به موزه فصلنامه علوم زمین مشهد دکتر گل محمدی معاون اکتشافات معدنی سازمان زمین شناسی از زحمات آقای کمالی در جستجوی شهاب سنگها تشکر کرد و اظهار داشت کارشناسان زمین شناسی می توانند با الگو گرفتن از یافته های ایشان در مناطق مختلف ایران که شرایط لازم حفظ شهاب سنگ ها فراهم می باشد به دنبال این نمونه ها باشند و در این راه نقشه های زمین شناسی را مبنا و راهنمای مطالعات اولیه سنگ های منطقه و شناسایی سنگ های متفاوت با منشأ دیگر قرار دهند .

دکتر طاهری نیز ضمن تشکر از آقای کمالی که برای اولین بار نمونه شهاب سنگی خود را به یکی از موزه های معتبر در این منطقه اهداء می کنند فرهنگ اهداء نمونه به موزه ها را یک کار پسندیده دانست که با بازدید عموم از این موزه ها باعث افزایش دانش اقشار مردم در حوزه مطالعات مرتبط می شود.

دکتر طاهری اظهار امیدواری کرد دانشجویان، اساتید دانشگاه ها و کارشناسان زمین شناسی و معدن نمونه های موزه ای خود را جهت ثبت به نام خودشان به موزه فصلنامه علوم زمین مشهد اهداء نمایند تا در آینده ای نزدیک با بهره برداری از نخستین پارک موزه فصلنامه علوم زمین کشور علاقمندان زیادی از این نمونه ها بازدید نمایند.

نخستین پارک موزه فصلنامه علوم زمین کشور در بلوار شهید فکوری مشهد قرار دارد و شامل ۶۰۰۰ متر مربع محوطه های تخصصی و  ۱۷۰۰ متر مربع فضای مسقف است، در محوطه ها سه پارک تخصصی درباره زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایجاد شده و در فضای مسقف این موزه نیز جلوه های زمین شناسی در تخصصهای مختلف پیش بینی شده است.  شایان ذکر است نخستین پارک موزه فصلنامه علوم زمین مشهد با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی ا در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

 

 

 
حوزه های تحت پوشش: فصلنامه علوم زمین
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس -مرکز توسعه علوم و فناوری ساینس اسکولار
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت فصلنامه علوم زمین
شهر برگزاری: تهران

انسان ازآغازخلقت همواره به دنبال سرپناه بوده که به تدریج با ایجادتمدن بشری مساله ایجاد راه وگذرهای مواصلاتی پیش آمد است. پس از آنکه انسان مراحل اولیه تنازع بقا را پشت سر گذاشت و وابستگی او به طبیعت به طور نسبی کاهش پیدا کرد با افزایش ارتباطات اجتماعی بین انسان ها و ویژگی های جوامع شهری امروز سبب ناپایداری میان او ، محیط طبیعی و مصنوع شده و جامعه مدنی امروز را با مشکلاتی چون زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی، اقتصادی و کالبدی  مواجه کرده است. با رشد فزاینده بشر وایجاد تحول های ساختاری درنوع زندگی، سازوکارها تغییریافته تا آنجا که امروزه دیده می شود انسان به معماری چیره دست درشکل دهی فضاهای پیرامون خود تبدیل گردیده است. شهر پایدار برآمده از فرآیند توسعه ای است که ذهنیت و امکان ارتقای همیشگی سلامت اجتماعی ، اقتصادی بوم شناسانه شهر و منطقه را فراهم کرده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقدام مبدل ساخته است. موضوع عمران ، معماری و توسعه شهری از جمله مباحث مهم در عصر حاضر است لذا در راستای تحقق توسعه پایدار شهری می بایست شرایطی فراهم شود تا امکان بسترسازی در زمینه مباحث عمران و معماری نیز فراهم گردد. عمران و توسعه امریست اجتناب ناپذیر و نمی توان از آن دوری جست.بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، جمعیت شهری ایران در طول ۹۰ سال گذشته حدود ۲۶ برابر افزایش یافته در حالیکه جمعیت روستایی رشدی ۳ برابر داشته است. آنچه مسلم است حرکت به سوی توسعه وآبادانی زمانی محقق خواهد شدکه زیرساخت های علمی وعملی موجودباشد، دانشگاه ها ، سازمان های مهندسی وسایردستگاه های اجرایی ضامن ومجری ایجاد این زیرساخت ها می باشند.

از این رو دبیرخانه کنگره بین المللی فصلنامه علوم زمین و توسعه شهری با توجه به برگزاری موفق دوره های قبلی کنگره در دانشگاه تبریز و بازتاب بسیار گسترده آنها در نظر دارد با بهره گیری از تجارب گذشته ، اساتید بزرگوار دانشگاه های معتبر ایران و جهان و نهادهای علمی پژوهشی سومین کنگره را در تهران برگزار نماید. این کنگره به دنبال آن است که با گردهم آوردن صاحب نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، سیاستگزاران و مدیران، سازمانهای ذی ربط و علاقه مند، مهندسین مشاور و متخصصان و علاقه مندان موضوع عمران، معماری و توسعه پایدار شهری ، به تبیین مفاهیم و اهداف آن بپردازد

 

محورهای کنفرانس:

۱- مهندسی عمران و توسعه پایدار:

مدیریت ساخت و اجرا

تکنولوژی بتن

روش های عددی در مهندسی عمران

راه و ترابری

ژئوتکنیک و معدن

هیدرولیک ، منابع آب

محیط زیست

مهندسی تونل برای نواحی شهری

نقشه برداری، ژئودزی و ژئوماتیک

فناوری نوین در مواد و مصالح ساختمانی و صنعتی سازی ساختمان

اخلاق ، چالش ها و ارزش ها در مهندسی عمران

ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در عمران

رایانه و هوش مصنوعی در مهندسی عمران

کاربرد زمین شناسی مهندسی در عمران و ژئوفیزیک در سد سازی

سیستم های GISبا تاکید بر کاربرد آنها در مهندسی عمران

مهندسی تخریب در صنعت ساختمان

مبانی و اصول مهندسی تخریب،مدیریت و نظارت تخریب

۲-مهندسی سازه ، زلزله و بهسازی لرزه ای:

سازه های زیر زمینی

مهندسی ارزش

مهندسی منابع آب ، سازه های هیدرولیکی و دریایی

هماهنگی شکلی سازه و معماری

توسعه شهری و به کارگیری مصالح بومی و نوین در سازه ها

دینامیک سازه و مقاوم سازی لرزه ای

سازه های غیرساختمانی و صنعتی

عیب یابی لرزه ای سازه ها و روش های بهسازی و مقاوم‎سازی سازه‎ها

تحلیل و نو آوری در طراحی سازه های بتنی و فولادی

کاربرد فناوری های نوین (جداگر های لرزه ای ، میراگر ها و …) در بهسازی لرزه ای سازه ها

مقاوم سازی و بهسازی ساختارهای شهری

بهسازی سیستم شریان های حیاتی ،بناها و پل ها

ایمنی سازه در معادن زیر زمینی

مقاوم سازی سازه ها در برابر آتش و بیان رویکرد های معماری

اثر زلزله بر سازه های فضاکار، سازه های بنایی و سازه های ویژه

۳-مهندسی معماری و توسعه پایدار:

معماری پایدار

معماری و هویت شهری

نقش معماری در دستیابی به ساخت و ساز پایدار

نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه

انرژی های نو در معماری

سبک شناسی معماری

روش ها و فناوری های نو در در معماری

گرافیک شهری و معماری خیابانی

تأثیر اقلیم بر معماری بومی و پایدار

الگوهای معماری بومی

تأثیر مصالح بوم آورد بر معماری پایدار

مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر

تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری

معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند

معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی

برنامه ریزی انرژی در طرح های معماری با نگاه به معماری پایدار

معماری منظر ، بوم شناسی و زیبایی شناسی در معماری

 

۴- برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری:

برنامه ریزی منطقه ای و شهری

برنامه ریزی کالبدی شهری

حقوق شهری

مدیریت شهری

طراحی شهری

مدیریت پروژه های شهری

کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری

مشارکت در امور شهری

مدیریت بحران

نماهای شهری

گردشگری شهری

بهسازی و نوسازی شهری

تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری

۵- مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری:

شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری

حمل‌و‌نقل و توسعه پایدار

ابنیه فنی و تاسیسات شهری

روسازی ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر)

سیستم‌های هوشمند حمل‌و‌نقل

برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و شهرسازی

آب و فاضلاب و زیرساخت های شهری

طراحی هندسی معابر

سیستم های حمل و نقلی و پایداری حمل و نقل در کلان شهرها

مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل

ایمنی حمل و نقل ،ترافیک و ریسک

مدیریت سیستم‌های حمل‌و‌نقل

آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک

حمل‌و‌نقل همگانی ، اقتصاد حمل‌و‌نقل

قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه در ترافیک

حمل و نقل غیر موتوری

 

۶- مهندسی شهرسازی وتوسعه شهری پایدار:

الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار

بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)

بلایای طبیعی و اثرات آن بر توسعه پایدار شهرها

شهرسازی نوین و توسعه پایدار

تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران

سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار

جغرافیا و توسعه پایدار شهری و روستایی

ناپایداری شهر و عوامل موثر

شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار

کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری

حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار

توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری

شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر

۷- منظر شهری پایدار و توسعه:

پایداری و منظر شهری

تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری منظر شهری

برنامه ریزی و مدیریت منظر شهری

تجارب داخلی و خارجی در زمینه منظر شهری

عناصر سازنده سیما و منظر شهری

آسیب‌شناسی منظرشهری

منظر شهرهای اسلامی و شهرهای ایران

منظر طبیعی شهر و شهرهای سنتی و جدید

منظر شهری ، مسائل اجتماعی و خاطرات جمعی

نمادها، نشانه ها، هنرهای تجسمی و منظر شهری

منظر شهری بافت های فرسوده و تاریخی

منظر شهری بافت های نوساز

ضوابط و دستورالعمل های منظر و نماهای شهری

۸- مرمت بافت ها و آثار تاریخی:

بافت های تاریخی

بهسازی آثار تاریخی

نوسازی شهری

بازسازی بافت تاریخی

۹- فرهنگ ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری:

شهروند و حقوق شهروندی

فرهنگ شهر نشینی و تعامل در فضای شهری

فرهنگ های بومی و شهر

روانشناسی محیطی

تعامل فرهنگی و کالبد شهری

فرهنگ و توسعه شهری

پایداری اجتماعی-فرهنگی در شهر

فرهنگ و حمل و نقل شهری

فرهنگ و جغرافیای شهری

مدیریت و فرهنگ شهری

تبلور فرهنگ در منظر و سیمای شهری

نقش نهادینگی فرهنگی در شهرسازی

فرهنگ، هویت و منظر شهری

 

۱۰-مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران:

مخاطرات طبیعی و راه کارهای کاهش خطرپذیری DRR

حلقه های مفقوده در چرخه اجرایی مدیریت کاهش خطر پذیری بحران DRM

تفاوت های میان مدیریت بحران، مدیریت مقابله، مدیریت شرایط اضطرار و مدیریت بازتوانی

توانمندسازی و ظرفیت سازی تیم های جستجو ، آواربردار و امدادگر

مشارکت مردمی و ظرفیت سازی ، تغییرات اقلیم و چالش های مدیریت بحران

راه کارها و ضرورت های تشکیل نظام مدیریت جامع بحران

نقش دیتا، اطلاعات، تکنیک ها، ابزار ها و سامانه های”تصمیم ساز” در مدیریت هوشمند سوانح

سیستم های هشدار مخاطرات طبیعی EWS ، سامانه سریع ارزیابی رخدادها RES

تاب آور سازی در ابعاد ملی ، شهری و روستایی و ارتقاء تاب آوری ملی و تاب آورسازی شهرها MCR

برنامه ریزی، آمادگی و راه کارهای عملی برای تداوم کسب وکار BCM

انتقال خطر پذیری به شخص ثالث (بیمه ها) Risk Transfer

مدیریت بحران در سیستمهای بهداشتی و درمانی

طراحی و استقرار سامانه های فرماندهی سانحه HICS و HEICS

۱۱- مدیریت جهانگردی و توسعه پایدار شهری

مدیریت منابع انسانی در صنعت جهانگردی

اصول مدیریت در صنعت جهانگردی

سامانه های اطلاعاتی در صنعت جهانگردی

مدیریت کیفیت جامع در صنعت جهانگردی

محیط ملی و بین المللی تجارت و گردشگری

تحلیل رفتاری جهانگردی و تعامل فرهنگی

خط مشی گذاری در صنعت جهانگردی

ارزیابی طرح های توسعه جهانگردی

مدیریت اکو سیستم های طبیعی

برنامه ریزی جهانگردی در کشورهای در حال توسعه

مدیریت استراتژیک گردشگری

بازاریابی محصولات جهانگردی  در توسعه شهری

 

۱۲-مدیریت ، اقتصاد و کارآفرینی در پروژه

مدیریت وتکنیک های بهینه سازی

مدیریت تولید در پروژه ها

مدیریت بازرگانی پروژه های شهری

بازاریابی و مدیریت بازار

مدیریت استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک شهری

سیاست های پولی و مالی

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در پروژه های توسعه

مدیریت ارتباط با مشتریان

بازار شناسی در امر ساخت و ساز

مدیریت رقابت در پروژه

مدیریت دولتی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی شهری

مدیریت رفتار سازمانی شهری

مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت در توسعه شهری

مدیریت منابع انسانی

مدیریت تحول سازمانی

مسائل نیروی انسانی در صنعت ساخت و ساز

مدیریت انتقال تکنولوژی در توسعه شهری

مدیریت کیفیت و بهره وری

اقتصاد محیط زیست شهری

اقتصاد شهری و روستایی در توسعه

چالش های موجود در توسعه شرکت های نوآور

تجارت بین الملل در پروژه های شهری و عمرانی

اقتصاد و توسعه شهری

مدیریت مهندسی کسب و کار در پروژه

اخلاق در کسب و کار مهندسی

نقش رسانه ها در بهبود فضای ساخت و ساز شهری

مدیریت هزینه در کسب و کار

بررسی روش های تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی

بررسی فرصت های سرمایه گذاری به منظور جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی

جایگاه بازار سرمایه در تامین مالی بخش های مختلف پروژه های شهری

مدیریت ریسک سرمایه گذاری در پروژه

تاثیر تحریم ها بر توسعه شهری

راهکارهای برون رفت از رکود تورمی در ساخت وساز

حسابداری، حسابرسی و توسعه شهری

اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت های عمرانی

روش های هزینه یابی وحسابداری در مدیریت پروژه

نقش حسابداری وحسابرسی در بحران های مالی

سیاست‌های پولی و اعتباری مناسب در شرایط تحریم

مدیریت سرمایه گذاری در پروژه

مدیریت انرژی در ساخت و ساز

تبلیغات و روابط عمومی، برند ،تجارت الکترونیک

مدیریت ارتباط با مشتری در پروژه

چالشهای فرا روی مدیریت شهری

مدیریت دانش در امور شهری

مدیریت رفتار و زمان در سازمانها و شرکت ها

توانمند نمودن منابع انسانی سازمانهای مدیریت شهر

ارزشگذاری منابع انسانی و سرمایه فکری

مدیریت زمان و نقش آن در موفقیت پروژه های عمرانی

توسعه نظام اطلاع رسانی و ارتباط با ذینفعان

مدیریت محیط زیست

مدیریت در سوانح طبیعی

مدیریت ثبت اسناد و املاک

بازاریابی و صادرات در مصالح عمرانی

مدیریت تکنولوژی

مدیریت فناوری اطلاعات در پروژه های شهری

مدیریت منابع اطلاعاتی در توسعه

مدیریت امور فرهنگی در شهرسازی نوین

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

تامین مالی و سرمایه گذاری در صنعت ساختمان و راه

مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی در رشته های مرتبط با توسعه شهری-

مدیریت پایدار امور شهر

 

معرفی کتاب تطابق: چرا موفقیت همیشه از شکست شروع می‌شود؟

تیم هارفورد در کتاب تطابق: چرا موفقیت همیشه از شکست شروع می‌شود؟، به دنبال حل هر مشکلی، چه کوچک چه بزرگ است.

در این کتاب چنین مشکلاتی را بررسی می‌کنیم: چطور با شورشیانی بجنگیم که البته آن‌ها هم مقابله به مثل خواهند کرد؛ چطور ایده‌های مهم را تقویت کنیم با وجودی که حتی فکر کردن به آن‌ها نیز سخت به نظر می‌رسد؛ چطور یک اقتصاد را به نحوی بازسازی کنیم که بتواند در برابر تغییرات آب و هوایی مقاوم باشد، یا اینکه چطور بتوانیم کشور‌های فقیر را ثروتمند کنیم؛ چطور بتوانیم جلوی بانکداران شارلاتان را بگیریم و نگذاریم سیستم بانکداری را مجدداً نابود کنند.

این‌ها مشکلاتی پیچیده، با سرعت بسیار زیادی هستند که در دنیایی پیچیده و سریع‌التغییر وجود دارند. ادعای تیم هارفورد (Tim Harford) این است که این مسائل بیش از آنچه فکر می‌کنیم به هم مربوط هستند. جالب است که این‌ها حتی با مشکلات کوچک‌تر زندگی‌های ما هم وجه مشترکی دارند.

زمانی که این نوع مشکلات حل ‌شوند، چیزی مثل معجزه‌ رخ داده است. کتاب تطابق (Adapt) درمورد چگونگی ایجاد این چنین معجزات است و اینکه چرا تا این حد مهم هستند و اینکه آیا می‌توانیم کاری کنیم که این معجزات بیش از پیش رخ دهند.

جملات برگزیده کتاب تطابق: چرا موفقیت همیشه از شکست شروع می‌شود:

– تکامل از انسان باهوش‌تر است.

– پایان شگفتی‌ پایان علم خواهد بود.

– در اولین تلاش خود شکست خواهید خورد. خود را برای آن آماده کنید.

– مانع بر سر راه تغییر بی‌تفاوتی نیست؛ بلکه پیچیدگی بیش از حد است.

– هر احمق هوشمندی می‌تواند موجب بزرگتر شدن، پیچیده‌تر شدن و شدید‌تر شدن همه‌چیز شود.

فهرست مطالب

فصل اول: سازگاری

فصل دوم: تعارض یا سازمان‌ها چگونه می‌آموزند

فصل سوم: ایجاد ایده‌های تاثیر‌گذار یا تنوع

فصل چهارم: یافتن آنچه برای بینوایان خوب است یا به عبارتی انتخاب

فصل پنجم: تغییرات آب‌ و‌ هوایی یا: تغییر قوانین برای موفقیت

فصل ششم: جلوگیری از فروپاشی مالی یا تجزیه

فصل هفتم: سازمان سازگار

فصل هشتم: سازگاری و شما

۱۳۹۶/۱۱/۲۱ تعداد بازدید: ۲۱۳

print

7.3 میلیون تن کانسنگ طلای اکتشاف شده  در منطقه شمال شرق کشور جهت سرمایه گذاری به بخش خصوصی واگذار شد.

۷/۳ میلیون تن ذخایر کانسنگ طلا که توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی در منطقه شمال شرق کشور اکتشاف شده بود جهت سرمایه گذاری به بخش خصوصی واگذار شده است.

 به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی فصلنامه علوم زمین زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق دکتر جعفر طاهری مدیر کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق با تبریک فرارسیدن سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با ذکر خلاصه ای از روند تشکیل مراکز منطقه ای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور فعالیت های کارشناسان فصلنامه علوم زمین منطقه شمال شرق در سالهای اخیر را قابل توجه دانست و بر توجه به سرمایه انسانی بعنوان رکن اصلی مطالعات پایه زمین شناسی و اکتشاف در این منطقه تاکید کرد. 

دکتر طاهری با یادآوری اکتشافات کانسنگ طلا که در ۸ سال اخیر جهت سرمایه گذاری به بخش خصوصی واگذار گردیده است ۷/۳ تن کانسنگ طلا با عیار اقتصادی را از افتخارات این سازمان در منطقه شمال شرق دانست که پس از اخذ گواهی کشف جهت سرمایه گذاری به بخش خصوصی واگذار گردیده است.

طاهری ۶۰۰ هزارتن کانسنگ عنصر آنتیموان با عنصر همراه طلا را در سه منطقه از استان های خراسان رضوی و جنوبی را در آستانه واگذاری به بخش خصوصی اعلام کرد و از ادامه اکتشاف طلا در مناطق کاشمر، بردسکن، خواف و بجستان در سال جاری خبر داد که با تامین اعتبار آن از سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در آینده ای نزدیک با اخذ گواهی کشف آماده واگذاری به بخش خصوصی خواهد بود.

وی افزود: شناسایی ظرفیت های بالقوه برای به فعلیت رساندن توان معدنی کشور نیاز به بررسی های سطحی و تحت الارضی دارد که این فصلنامه علوم زمین با امکانات سخت افزاری و منابع انسانی کاربلد، رسالت خود را در این بخش به انجام می رساند.

فصلنامه علوم زمین زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق به مرکزیت کلان شهر مشهد در حقیقت بررسی های زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی را پوشش می دهد.

 

برخی از سازمانهای عضو

سازمان انرژی اتمی ایران
سازمان ملی استاندارد
سازمان مدیریت صنعتی
فصلنامه علوم زمین نظارت فنی و مهندسی قوه قضاییه
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
وزارت نیرو
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
لیست همه مراکز عضو

معرفی کتاب غلبه بر بی‌خوابی‌

کتاب غلبه بر بی‌خوابی‌ نوشته‌ی ایزابل تویوس، راهنمای مناسبی برای افرادی است که از بی‌خوابی رنج می‌برند.

خواب یکی از طبیعی‌ترین و مهم‌ترین کارهایی است که انسان، روزانه به آن نیاز دارد. همچنین به‌ خاطر عوامل جسمی و محیطی که از استراحت ما جلوگیری می‌کنند، خواب یکی از حساس‌ترین کارهاست. از هر سه نفر مردم مغرب‌ زمین، یکی از آن‌ها از بی‌خوابی رنج می‌برد.

خواب به تن و روان انسان کمک می‌کند تا در طول روز نیرویی تازه گرفته، تجدید انرژی کند و نیز ما را یاری می‌کند تا در فعالیت‌های روزانه فعال و هوشیار باشیم.

زمانی که می‌خوابیم به یک حالت دوره‌ای استراحت وارد می‌شویم که در آن، آگاهی ما از جهان معلق گشته، به جسم خود اجازه می‌دهیم تا استراحت کند. مغز ما عملکردها، ساختارها و «مراکز خوابی» دارد که دوره‌ی خواب و بیداری را تنظیم می‌کند. در عین‌ حال بدن ما موادی را تولید می‌کند که وقتی وارد جریان خون شد، ما را خواب‌ آلود می‌کند. وقتی این روند به‌ خاطر استرس، نگرانی، بی‌نظمی‌ها و بیماری‌های جسمی به هم خورد، دچار بی‌خوابی می‌شویم.

ایزابل تویوس (Isabel Toyos) در این کتاب اشاره می‌کند که یک رژیم غذایی متوازن و تنظیم وقت غذاها با مشورت پزشک می‌تواند کمک بزرگی در رفع بی‌خوابی باشد.

در بخشی از کتاب غلبه بر بی‌خوابی‌ (overcoming insomnia) می‌خوانیم:

چند ساعت قبل از خواب از نوشیدن نوشابه‌های کافئین‌‌دار و الکلی خودداری کنید. اگر چه الکل ممکن است در وهله‌ی اول به‌ عنوان یک مسکن عمل کند، ولی الگوی خواب طبیعی را به‌ هم می‌زند. سیگار هم همین‌ طور است. بهتر است که همه این‌ها را با هم ترک کنید. سیگار باعث احتقان مجاری تنفسی می‌شود و سطح مخاط را ملتهب کرده، باعث انسداد جریان اکسیژن و در نتیجه بی‌خوابی می‌شود.

فهرست مطالب

مقدمه

بی‌خوابی چیست؟

چه چیزی باعث بی‌خوابی می‌شود؟

تغییر سبک زندگی

درمان‌های تکمیلی

تصور آرامش

مراقبه برای شبی با خواب خوش

استراحت خود را با یوگا بهبود ببخشید

دو – این (Do-in) و… برای استراحت آماده شوید

ماساژهای آرام‌بخش

آب‌درمانی آرام‌بخش

درمان با گیاهان دارویی

گیاهان برای آرامش

غذاهای شفا بخش

خوب غذا خوردن و بهتر خوابیدن

رژیم غذایی خواب‌آور برای زندگی پرانرژی

۱۳۹۶/۱۱/۲۶ تعداد بازدید: ۲۲۰

print

اولین کنگره بین المللی و سومین همایش انجمن کواترنری ایران برگزار شد

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی فصلنامه علوم زمین زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، اولین کنگره بین المللی و سومین همایش انجمن کواترنری ایران به همت مرکز پژوهش های کاربردی فصلنامه علوم زمین البرز و با همکاری دانشگاه تهران در محل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه برگزار گردید.

در این همایش که  میهمانان خارجی شامل اندیشمندانی از کشورهای کانادا و آمریکا نیز حضور داشتند حدود ۵۰ مقاله علمی در خصوص مباحث مختلف محورهای اصلی همایش مذکور شامل تغییرات اقلیمی کواترنری، رسوب شناسی کواترنری، ماگماتیسم کواترنری، تکتونیک کواترنری، زمین ریخت شناسی کواترنری، تکامل حیات جانوری و گیاهی کواترنری، انسان در کواترنری، منابع طبیعی و معدنی کواترنری، مبانی کاربردی و مهندسی کواترنری و چشم انداز آینده کواترنری از جمله تکتونیک جدید، زلزله های عصر حاضر، نهشته های کوارترنری، تحقیقات باستان شناسی، تغییرات آب و هوایی و مسایل مختلف پژوهشی دریاچه ارومیه بصورت سخنرانی و پوستر ارائه گردید.

در مراسم افتتاحیه این کنگره دکتر قریب رئیس انجمن کواترنری ایران و رئیس مرکزپژوهش های کاربردی فصلنامه علوم زمین البرز ضمن تشکر از عوامل مختلف اجرایی و خیر مقدم به محققان علوم مختلف مرتبط با این کنگره از خانم دکتر لک معاون محترم وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز بخاطر حمایت از انجمن و برگزاری این همایش تشکر کرد.

در ادامه خانم دکتر لک ابتدا به میهمانان خارجی و داخلی حاضر در همایش خیر مقدم گفت و با ارائه مقاله ای از روند تحقیقات مربوط به دریاچه ارومیه از ۱۰ سال گذشته بر لزوم حمایت از پیشنهادات ستاد احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد؛ لیکن برگشت دریاچه ارومیه به وضعیت قبل را غیر محتمل دانست و بر احیای دریاچه بصورت بخشی تاکید کرد. دکتر لک تبدیل دریاچه ارومیه به پلایا را بسیار علمی تر دانست و لزوم توجه به مباحث مختلف کواترنری در این دریاچه را یادآور شد.

خانم دکتر لک بر اقتصادی خواندن رسوبات این دریاچه و لزوم توجه به اشتغال و جایگزین کردن فرآوری و بهره برداری از رسوبات بجای مصرف آب و کشاورزی در منطقه را مورد توجه قرار داد.

دکتر عزیزی دبیر علمی این همایش نیز در مراسم پایانی کنگره از کلیه پژوهشگران در علوم مختلف زمین شناسی، ژئومورفولوژی، اقلیم شناسی، باستان شناسی، کشاورزی و زیست شناسی دعوت کرد تا موارد پژوهشی مرتبط در مباحث کواترنری را هر چه بیشتر دنبال نمایند چرا که نهشته های کواترنری که از ۲۵۸۰ میلیون سال قبل بعنوان زمان کواترنری نزد زمین شناسان نامگذاری گردیده می تواند مبنای مطالعات کاربردی در کلیه رشته های مرتبط قرار گرفته و به رخدادهای آینده در جوامع بشری توجه داشته باشیم.

دکتر عزیزی استاد دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران همچنین لزوم حمایت سازمان های مختلف و تشکل های علمی از این انجمن جهت پی گیری پژوهش های کاربردی را موثر دانست و در پایان بیانیه پایانی نخستین کنگره بین المللی و سومین همایش انجمن کواترنری ایران توسط ایشان قرائت و مورد تایید حاضرین قرار گرفت.

لازم به ذکر است یک مقاله توسط کارشناسان فصلنامه علوم زمین زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق در این همایش بصورت سخنرانی ارائه و مفتخر به دریافت گواهی مقالات برتر این همایش نیز گردید.

 

 

 

 

این مطلب از وب سایت و زسانه بزرگ آپ موزیک رپورتاژ گردیده است.

دانلود آهنگ قدیمی امیر علی خط و نشون 1
موزیک قدیمی و شنیدنی و ماندگار خواننده امیرعلی بنام خط و نشون 1 همراه با متن آهنگ و کیفیت عالی

ترانه سرا / آهنگسازی : امیر علی /  تظیم کنندگان : امیر علی ، دیجی بلک زینگ و سعید ساشا

Download Old Song  Amir Ali – Khato Neshon Direct Link MP3 In UpMusics

amir ali khat دانلود آهنگ قدیمی امیر علی خط و نشون 1

♪♪♫♫♪♪♯

بس کن میدونم که تو عاشق دعواهو خطونشونی ♫
پیشت نمیام میدونم که نباشم تنها میمونی ♫
نگو قولو قرار که دلیله جدایی رو خودت میدونی ♫
میگی عاشقمی آخه عاشق اینجوری من که ندیدم ♫
راهی که میری همه خط کشی هاشو خودم کشیدم ♫
برو قصه بساز واسه یه نفره دیگه که من پریدم ♫
میگی عاشقمی آخه عاشق اینجوری من که ندیدم ♫

UpMusicTag دانلود آهنگ قدیمی امیر علی خط و نشون 1
راهی که میری همه خط کشی هاشو خودم کشیدم ♫
برو قصه بساز واسه یه نفره دیگه که من پریدم♫
منو سیاه نکن مگه نمیدونی عمریه ذغال فروشم ♫
منو میترسونی بابا گرگمو لباس بره میپوشم ♫
تو خیال میکنی که من بردهو غلام حلقه به گوشم ♫
میگی عاشقمی آخه عاشق اینجوری من که ندیدم ♫
راهی که میری همه خط کشی هاشو خودم کشیدم ♫
برو قصه بساز واسه یه نفره دیگه که من پریدم ♫
میگی عاشقمی آخه عاشق اینجوری من که ندیدم ♫
راهی که میری همه خط کشی هاشو خودم کشیدم ♫
برو قصه بساز واسه یه نفره دیگه که من پرید ♫

♪♪♫♫♪♪♯

امیر علی خط و نشون

♪♪♫♫♪♪♯

کد آهنگ پیشواز امیر علی خط و نشون

۳۸۲۷۷ / امیر علی نورایی

منبع ( surce ) : دانلود آهنگ قدیمی امیر علی خط و نشون 1

اولین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا
در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۶ تا ۹ آبان ۱۳۹۶ توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی و تحت حمایت فصلنامه علوم زمین در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت فصلنامه علوم زمین بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.حوزه های تحت پوشش: علوم دریایی و اقیانوسی
برگزار کننده: پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت فصلنامه علوم زمین
شهر برگزاری: تهران

محور های همایش

۱٫هواشناسی دریایی


– مدلسازی جو و اقیانوس

– برهم کنش هوا – دریا

– دینامیک و ترمودینامیک جو و اقیانوس

– تاثیر هواویزها بر ابر و بارش حاره ای

۲٫تغییر اقلیم

– مدلسازی اقلیمی

– دور پیوندهای جو و اقیانوس

– اقیانوس و گرمایش جهانی

– پایش و پیش بینی تغییر اقلیم

۳٫اقیانوس شناسی فیزیکی

– مشاهدات و مدلسازی فرآیندهای فیزیکی اقیانوسی

– دینامیک و گردش کلی آب اقیانوسها و دریاها

– امواج داخلی

– هیدرودینامیک خورها و خلیج ها

۴٫اقیانوس شناسی زیستی

– تنوع زیستی، عملکرد، پایداری و ترمیم در بوم سازگان های دریایی

– تاثیرات انسانی بر بوم سازگان های دریایی

– منابع زیستی دریا

– زیست فناوری دریایی

۵٫بیوژئوشیمی دریا

– چرخه های بیوژئوشیمیایی

– اقیانوس شناسی شیمیایی

– تغییرات جهانی و تغییرات اقلیمی

– بیوژئوشیمی ساحلی

– محصولات طبیعی دریا

۶٫شیلات و آبزیان

– زیست شناسی و بوم شناسی شیلاتی

– سلامت و بیماری های ماهیان

– فناوری های نوین در عرصه شیلات

– آینده صنعت شیلات در اثر تغییرات اقلیم

۷٫زمین شناسی دریایی

– رسوبگذاری و فرایندهای رسوبی در دریا

– منابع هیدروکربنی در دریاها و اقیانوس ها

– زمین ریخت شناسی سواحل و بستر دریا

– منابع معدنی در دریاها و اقیانوس ها

– شناسایی ژئوفیزیکی و ژئوتکنیکی در مناطق فراساحلی

۸٫آلودگی دریا

– اسیدی شدن اقیانوس ها

– آلودگی مواد مغذی و یوتروفیکاسیون

– آلودگی های ناشی از فاضلاب، زباله ها و آوارهای دریایی

– آلودگی های صوتی و گرمایی

– آلودگی های نفتی

– جزایر مصنوعی

۹٫حقوق و سیاست دریا

– زمامداری قانون در دریاها

– نقش حقوق وسیاست در تحقیقات علمی دریایی

– سیاست اقیانوسی و زمامداری دریا

– حل و فصل اختلافات در حقوق دریا

– حقوق و سیاست مربوط به حفاظت از محیط زیست دریایی

– اندرکنش حقوق دریا و حقوق بشر و بشردوستانه

– مدیریت مناطق ساحلی

– تحولات اخیر حقوق دریا و سیاست دریایی و اقیانوسی

– حقوق و سیاست در اقیانوس جنوبی و جنوبگان

– اقتصاد دریا

۱۰٫مخاطرات دریایی

– مخاطرات زیستی دریا

– سونامی و طوفان های حاره ای

– تغییر اقلیم و مخاطرات اقیانوسی

– مخاطرات ساحلی

– فرسایش سواحل

۱۱٫فناوری و مهندسی دریا

– مهندسی سواحل

– فرایندهای ساحلی

– انتقال رسوب در سواحل

– سازه های ساحلی و فراساحل

– فناوری های نوین دریا

– انرژی های تجدید پذیر دریایی

– اقیانوس شناسی ماهواره ای و سنجش از دور

برچسب ها

تمامی حقوق مطالب برای فصلنامه علوم زمین محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.